Seminarier

Företagsvärdering med PwC - vad driver värde?

Företagsvärdering, vad driver värde? var temat på dagens eftermiddagsseminarium, med föreläsning och paneldiskussion, tillsammans med vårt partnerföretag PwC.

January 29, 2020

Förra veckan anordnade vi på Tillväxt Malmö ett eftermiddagsseminarium tillsammans med vårt partnerföretag PwC på temat företagsvärdering. På sjunde våningen hos PwC samlades ett 60 tal intresserade deltagare för att lära sig mer om dagens ämne och för att skapa nya affärsbekanta.

Lars Johansson arbetar med företagstransaktioner på PwC och höll i eftermiddagens första del, en föreläsning om företagsvärdering.

Lars Johansson, PwC

Företagsvärdering - påverkande faktorer

Att ha koll på sitt företags värde kan vara aktuellt i många olika situationer, berättar Lars, som exempelvis i samband med köp eller försäljning av samtliga aktier, vid en sammanslagning av företag, en börsintroduktion eller kreditgivning.

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en värdering.

·        Olika finansiella faktorer - lönsamhet, investeringsbehov, kapitalbildning.

·        Omvärldssituationen - konjunktur, marknadsförändringar.

·        Affärsmässig logistik - affärsidé, produkt, patent och kunder.

·        Organisation – ägare/företagsledningens roll, nyckelpersoner, ålders- och kompetensstruktur.

·        Administration – kunskap och dokumentation om var och varför resultat genereras.

·        Vem som är köpare – finansiell- industriell-eller privat köpare

Avkastningsvärdering och relativitetsvärdering

Lars berättade vidare om två av de mest vedertagna värderingsmodellerna- avkastningsvärdering och relativvärdering.

Avkastningsvärdering, DCF, är en traditionell investeringskalkyl där man tittar på nuvärdet av framtida kassaflöden som består av tre huvudpunkter:

·        Rörelseresultat exklusive avskrivningar.

·        Förändringar i rörelsekapital.

·        Investeringar.

Maximering av värdet består i att maximera dessa tre komponenter och minimera risken.

Relativvärdering, som är  en annan vedertagen modell som ofta används (jämförandevärdering)kräver jämförbara bolag vad avser verksamhet, marknadsposition, tillväxt och storlek, och utgår från:

·        Pris på noterade bolag

·        Transaktionspriser vid överlåtelse

Avslutningsvis berättade Lars om skillnaden mellan ett bolags värde och priset för aktierna vid en transaktion, där erlagt pris är ett resultat av bl.a. förhandling.

 

Olika perspektiv med paneldiskussion

För att få olika perspektiv på företagsvärdering och vad man som investerare respektive företag, med ambition att ta in en investering, ser som viktiga pusselbitar hade vi bjudit in till en paneldiskussion. Under ledning av Tillväxt Malmös affärsutvecklare Petra Lundgren och Jan-Erik Bengtsson, diskuterade investerarna Anna Langåker och Eva Hultman, Pernilla Svensson och Tord Rosenlund från TheCar samt Martin Morén Jönsson från PwC olika aspekter av att investera.

Paneldiskussion

Dagen avslutades med mat, dryck och mingel.

Stort tack till vår partner och sponsor PwC med Måns Liljenlov, Lars Johansson och Martin Morén Jönsson. Vi vill också tacka paneldeltagarna Anna Langåker, Eva Hultman, Pernilla Svensson samt Tord Rosenlund för er medverkan.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: